REACH

Euroopan unionin uusi kemikaalilainsäädäntö REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tuli voimaan 1.6.2007. Asetus on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Asetuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unioinin sisämarkkinoilla.

“ECI on valmis tukemaan kaikkia kuparin rekisteröijiä REACHiin”
ECI toimii REACH kuparikonsortion hallintoelimenä. Konsortioon kuuluu 40 jäsentä Euroopan kaivosteollisuudesta, sulattoja ja rikastamoita sekä puolituotteiden valmistajia.

Päivitys helmikuun 1. 2015

Marraskuussa 2010, ennen rekisteröinnin 1. vaiheen >1000 tonnia vuodessa umpeutumista ECI:n hallinnoimaan kuparikonsortioon kuuluvat yritykset jättivät päärekisteröijien johdolla yhteiset asiakirjat kuparista, kuonista sekä 12 välituotteesta.

ECI:n kuparikonsortion jäsenet saivat IUCLID (The International Uniform Chemical Information Database) rekisteröintityökalun sekä täyttöohjeet. Jokainen dossier sisälsi kemikaaliturvallisuusraportin, joka sisältää tiedot aineen valmistuksesta ja käytöstä, suositukset riskinhallintatoimenpiteiksi ja ehdotuksen luokitukseksi ja merkinnöiksi.

Tammikuun 28. päivänä 2013 päärekisteröijä jätti päivityksen vaikutusarvio-osiosta Euroopan kemikalivirastolle.
Huhtikuussa 2014 päärekisteröijät jättivät yhteisiin asiakirjoihin täydennykset useimmille kuparintuotannon välituotteille.

ECI käyttää jatkossakin tätä nettisivustoa REACH rekisteröityneiden tietolähteenä. Letter of Access (LoA) on saatavana rekisteröintiä hakeville. 100 – 1000T aikaraja umpeutui 31. toukokuuta 2013. 1 – 100T aikaraja on 31. toukokuuta 2018. Linkistä löytyvät Terms & Conditions ehdot ja maksut sekä viimeisimmät asiaan liittyvät tiedot. Vaikka jokainen valmistaja on vastuussa käyttöturvatiedotteista, ECI:n kuparikonsortiolta saa tietoja ja opastusta kuparin käyttöön liittyvissä altistusskenaarioissa. Linkki oikealla.

Kuinka kuparikonsortio sovelsi REACHin periaatteita kuparin arvoketjuun
REACH asetus vaatii arvoketjuja määrittelemään materiaalien kategoriat. Tästä näet miten ECI:n konsortio jakoi nämä kuparin osalta luonnon raaka-aineisiin, aineisiin, valmisteisiin ja artikkeleiksi.

Mitä tuotteita ECI:n kuparikonsortio käsitteli?
Primääri- ja sekundäärikuparia, kuparituotannon kuonia, joita myydään lopputuotteena sekä määrättyjä sivutuotteita, joita syntyy sulatus/rikastusprosessissa sekä puolituotteiden valmistusprosesseissa.

Tästä näet konsortion määritelmän talteenotettavista materiaaleista.
Lisätietoja REACH periaatteista sekä muiden metallien konsortioista löytyy Eurometaux Gatewayn kautta tästä.